• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/karabukmavidogalgaz.muhendislik
    • Endüstriyel Doğalgaz Dönüşümleri

İSG Uzman Hizmetleri

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan işyerleri iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler. Bakanlık tarafından lisanslı Mavi İsg  olarak, iş güvenliği hizmetini işyerlerinde mevzuatımıza uygun ve kalite politikamız dahilinde gerçekleştirmekteyiz. İş güvenliği uzmanlarımız işyeri tehlike sınıfına ve İşyerinizdeki mevcut işçi sayılarına göre yönetmelikte belirtilen sürelerde belirtilen iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirerek bu kapsamdaki sorumluluk ve hizmetleri yerine getirirler. Mavi iş güvenliği uzmanları, işyerlerinde gerçekleştirilen iş güvenliğine yönelik programlar dahilinde iş kazalarının en aza indirilmesi ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması konularında etkin rol almaktadırlar.

İş yerlerinde iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu tarihleri :

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, ( 01/01/2013 )

MAVİ İSG İŞ YERİNİZDE SİZİN İÇİN AŞAĞIDA Kİ HİZMETLERİ VERİR :

1. Mevcut Durum Analiz Çalışmaları ve Raporlanması

a. İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yasal mevzuatı gereğince hizmet başlangıcında saha ve dokümantasyon denetimi yapılarak son denetim tarihini takip eden yirmi iş günü içerisinde rapor olarak sunulması,

b. Mevcut durum analiz çalışmaları raporlaması ile birlikte danışmanlık süresince yapılacak çalışmaları ve sürelerini belirtir İş planının teslim edilmesi,

c. Mevcut durum analiz çalışmaları raporlaması ile birlikte danışmanlık süresince verilecek eğitimleri ve sürelerini belirtir Eğitim planının teslim edilmesi,

2. İşyerinin MAVİ İSG Uzmanları/Mühendisi tarafından Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlaması,

a. İşyerinin İş Güvenliği Uzmanları tarafından her ay başında belirtilecek çalışma tarihlerinde görülen yasal ve firma OHSAS 18001 Yönetim Sistemine ilişkin eksiklikler ve bu eksikliklere karşı iyileştirme önerileri rapor halinde Yönetime sunulacaktır.

b. İşyerinde kullanılması gereken Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin İş planı dahilinde tespiti, gerekli durumlarda (yeni makine kullanımı, makine ekipman düzenlemesi v.b.) iyileştirmelerin talep edilmesi,

c. İşyerinde üretilen mal ve hizmet prosesi çerçevesinde, kullanılması gereken kişisel koruyucular belirlenecek ve iyileştirme önerileri ile birlikte temini ve kullanılmasının sağlanması için yönetimin onayına sunulacaktır.

3. Risk Analizlerinin Hazırlanması,

İşyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimi, tüm faaliyet alanlarında izlenecek, çalışma sistemi sonucunda ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenerek, tehlikeler sonucunda oluşabilecek riskler değerlendirilecektir. Bu aşamada yapılacak çalışmalar

a. Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,

b. Çalışma grubuna Risk Analiz Eğitimlerinin verilmesi

c. Risk Analiz hazırlama formlarının verilmesi

d. İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması,

e. İlerleyen aşamada revizyonların yapılması

4. Dokümantasyon Yapısının Oluşturulması / İyileştirilmesi

a. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarının iyileştirilmesi,

b. KKD kullanma talimatlarının hazırlanması,

c. Çalışma talimatlarının hazırlanmasında ve güncellenmesinde teknik destek verilmesi

5. Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi

a. Acil Eylem Planlarının Hazırlanması,

• İş Kazası,

• Yangın,

• Deprem,

• Sızıntı – Döküntü

• Sel

b. Yangın Eğitimi ve Tatbikatı (6 ayda bir)

c. Tatbikat raporlarının oluşturulması

6. İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki

a. İSG Kurulunun Oluşturulması,

b. İSG Kuruluna her ay danışman olarak iştirak edilmesi

c. İSG Kurul iç yönetmeliğinin hazırlanması

d. İSG Kurulu Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması

7.Çalışanların Eğitimi

Yıllık eğitim planları hazırlanacak ve bu eğitim planlarına göre belirlenmiş periyodik eğitimler verilecektir. Eğitimler işyerinin üretim faaliyeti kapsamında gerçekleştirilecek Risk Değerlendirme Çalışması çerçevesinde verilecektir.

8.Kaza Analiz Raporlarının Oluşturulması:

Oluşabilecek bir kaza sonrasında Mavi İSG Uzmanları tarafından kaza araştırması yapılacak ve idari merciler için kaza analiz raporları oluşturulacak gerekli bildirimlerin yapılmasında ve düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde teknik destek verilecektir.